Praktijk voor Haptotherapie
Marleen van Leeuwe

Ik behandel op afspraak. Je kunt me bellen of mailen voor een afspraak.
Als je niet op je afspraak kunt komen, neem dan z.s.m. contact met me op. Afspraken die je korter dan 24 uur van tevoren afzegt, breng ik volledig in rekening.

Verder hanteer ik in mijn praktijk de betalingsvoorwaarden van de VVH:

  1. De door de haptotherapeut aan een patiënt, cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria voortvloeiend uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van de patiënt of cliënt, dienen binnen 14 dagen na factuur datum te worden voldaan.
  2. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan, is de patiënt of cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De patiënt of cliënt is met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd zolang als de patiënt of cliënt in gebreke blijft aan zijn / haar verplichting te voldoen. De GZ-haptotherapeut zal op die rente aanspraak maken indien de patiënt of cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichting heeft voldaan.
  3. Indien de patiënt of cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de haptotherapeut gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten.
  4. Alle buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de incasso, komen ten laste van de patiënt of cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 75,- excl. btw.

 

Copyright ©2024 Haptotherapie van Leeuwe | Productie: Thomas Klabbers | Webdesign: Walraven WebWerk